2018-08-29

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie został utworzony zarządzeniem Wojewody Leszczyńskiego nr 40/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
 
                                                           STATUT
                          WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
                                                       W LESZNIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
                                                             §1
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
( tj. Dz..U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego
statutu.
                                                             §2
1. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.     
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Leszno, terenem działalności
    województwo wielkopolskie.
                                                             §3
1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest działalność polegająca na organizowaniu egzaminów
    państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do
    kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
2. Ośrodek może wykonywać również inne zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu  
    drogowego na obszarze województwa.
3. Do zadań Ośrodka należy prowadzenia przewidzianych prawem szkoleń dla kierowców.     
4. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczone na  
    działalność określoną w ust.1 i 2.
5. W zakresie swego działania Ośrodek współpracuje z organami administracji publicznej i    
    innymi podmiotami realizującymi zadania dotyczące ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa.
 
Rozdział II
Organizacja Ośrodka
                                                              §4
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Zarząd            
    Województwa Wielkopolskiego.
2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację 
    zadań, określonych ustawą i niniejszym statutem.
3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie  
    w imieniu Ośrodka.
                                                             §5
1. Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego oraz
    kierowników komórek organizacyjnych.
2. Dyrektor Ośrodka określa zakres zadań dla osób wymienionych w ust. 1.                    
3. W przypadku braku zastępcy dyrektora pełnienie jego obowiązków Dyrektor Ośrodka 
    może powierzyć innej osobie.
                                                              §6
Dyrektor Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zastępcę Dyrektora Ośrodka po uzyskaniu zgody
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
                                                              §7
1. W Ośrodku tworzy się komórki organizacyjne do spraw:                         
    1) organizacji egzaminów i szkoleń,                  
    2) przeprowadzania i nadzorowania egzaminów,
    3) finansowo-ekonomicznych,                           
    4) organizacyjno-administracyjnych,                
    5) obsługi informatycznej,                                
    6) bezpieczeństwa ruchu drogowego,                
    7) obsługi technicznej.                                     
2. Komórki organizacyjne mogą być tworzone w formie wydziałów, działów,
    zespołów oraz wieloosobowych i jednoosobowych stanowisk pracy.
3. Dyrektor może tworzyć w miarę potrzeby inne komórki organizacyjne,  
    odpowiednio do podejmowanych zadań uwzględniając to
    w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.
4. Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły problemowe                     
    jako ciała opiniodawczo-doradcze określając ich zadania
    i czas działania.
                                                             §8
Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny,
ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział III
Zasady gospodarki finansowej
                                                              §9
Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art.119 ustawy
oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 121 ustawy.
Postanowienia końcowe
                                                             §10
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się