2020-09-02

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wordleszno.bip.gov.pl.


Status pod względem zgodności


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Nieproporcjonalne obciążenie
  Wymóg zmiany rozmiaru tekstu do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (kryterium 1.4.4 wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) nie został zaimplementowany. Niniejsza strona internetowa stanowi element Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji podmiotom publicznym. 
  Dążymy do tego, aby powyższa funkcjonalność została w najbliższej przyszłości zaimplementowana (w dniu 6 kwietnia 2020 otrzymaliśmy z Ministerstwa Cyfryzacji informację o pracach nad nową formą serwisu, zgodną z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2 września 2020 r. na podstawie samooceny dokonanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2 września 2020 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej word@leszno.net.
Treść wiadomości powinna zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem lub wskazaniem nieprawidłowości;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony, którego dotyczy żądanie;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Postępowanie odwoławcze


W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skarga do dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie powinna zostać wysłana na adres:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Opalińskich 1a, 64-100 Leszno lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.leszno.pl.


Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie, ul. Opalińskich 1a.
  Z dworca kolejowego można dojechać autobusami linii nr 3 oraz nr 10 do przystanku na ul. Narutowicza (Teatr Miejski), ok. 250m od siedziby WORD. Informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać pod nr tel. 608 045 405 lub pobierając plik z rozkładem na stronie https://mzk.leszno.pl/rozkladpdf.
 • Dostępność wejścia.
  Do drzwi wejściowych prowadzą schody z pochylnią dla wózków inwalidzkich. Nie jest możliwy samodzielny wjazd pochylnią. Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 65 525 51 24 w celu uzyskania pomocy pracowników WORD.
 • Dostępność parkingu.
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie nie posiada parkingu dla klientów. Możliwe jest jednak pozostawienie samochodu na parkingu dla pracowników (wjazd znajduje się po lewej stronie przed bramą wjazdową do ośrodka). Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 65 525 51 24 w celu otwarcia bramy parkingowej.
 • Dostępność toalety.
  Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku. Nie jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego


Tłumacz języka migowego jest dostępny. Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie pod nr tel. 65 525-51-24 lub wysłanie wiadomości na adres sekretariat@word.leszno.pl.


Informacje dodatkowe


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.


Data publikacji strony internetowej: 11 września 2018 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 11 września 2018 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się