2020-06-17

Ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia komunikacyjne, mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie na okres od 30.07.2020r. do 29.07.2022r.


Nr referencyjny: DOA.ZP.261.2/2020
 
Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
 
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS).

 
Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie „Program ubezpieczenia”.
 
Numer ogłoszenia w BZP: 550773-N-2020.
Data zamieszczenia: 19.06.2020.
 
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 540111352-N-2020.
Data zamieszczenia: 24.06.2020.
Zmiana dotyczy terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nowy termin: 30.06.2020 godz. 13:00.
Zmiana dotyczy również terminu komisyjnego otwarcia ofert. Nowy termin: 30.06.2020 godz. 13:15.
 
W dniu 24.06.2020 opublikowano załącznik z odpowiedziami na pytania od wykonawców.
 
W dniu 25.06.2020 dokonano zmiany w załączniku B do SIWZ "Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu". Zmieniono przepis ustawy wymagany do spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
było: "spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy";
jest: "spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy".

Załączniki

  SIWZ.pdf 456,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...3.06.2020.pdf 166 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalaczniki do SIWZ.zip 1,34 MB (zip) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się