2018-08-29

Majątek pozostający w dyspozycji WORD

W dyspozycji ośrodka pozostają:
 1. budynek Ośrodka
 2. plac manerwowy
 3. 3 budynki garażowo-warsztatowe
 4. pojazdy:
 • 13 samochodów osobowych Kia Rio
 • 1 ciągnik ZETOR
 • 2 samochody ciężarowe MAN
 • 1 bus Renault Trafic
 • 3 przyczepy samoch.
 • 3 motocykle Yamaha RJ 19 - kat. A i A2
 • 1 motocykl Yamaha YBR 125 - kat. A1
 • 1 motorower Romet ZK 50 - kat. AM

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w art. 119 ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

Przychodami ośrodka są:
 
1) wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia
    do kierowania pojazdami;
 
2) wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 
3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3. ustawy "Prawo o ruchu drogowym".
 
Art. 117. 1. Do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających
     kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
     oraz kierujących pojazdami.
 
2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane
    na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.
 
                                             Rozchodami ośrodka są wydatki na:
 
1) bieżące utrzymanie ośrodka;
 
2) prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii i
    pozwolenia do kierowania tramwajem;
 
3) inwestycje związane z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
 
4) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności
    na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców,
    na które ośrodek może przeznaczyć pozostałe wolne środki, niewykorzystane na wydatki,
    o których mowa w pkt 1-3.
 
Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
 
Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego
 fundusz założycielski.
 
Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem
 szkolenia  lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie
 dla każdej innej działalności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się