2018-09-04

Egzaminowanie

Rodzaje kategorii prawa jazdy 
    ( Uprawnienia do kierowania pojazadami obowiązujące od 19 stycznia 2013 r. )
 
kategoria AM uprawnia do kierowania :
- motorowerem,
- czterokołowcem lekkim;
 
kategoria A1 uprawnia do kierowania :
- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku   mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria A2 uprawnia do kierowania :
- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy   czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego   motocykla,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria A uprawnia do kierowania:
- motocyklem,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria B1 uprawnia do kierowania:
- czterokołowcem,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria B uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i   motocykla,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna   dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu   praktycznego z tzw. kodem 96
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria C1 uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z   wyjątkiem autobusu,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria C uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  kategoria D1 uprawnia do kierowania:
- autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości   nieprzekraczającej 8 m,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  kategoria D uprawnia do kierowania:
- autobusem,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria T uprawnia do kierowania:
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
- zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą   (przyczepami),
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania:
- pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym
  w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 
kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego    określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 
kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego    określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 
kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
- zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 
kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
- zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;
 
podstawa prawna : USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z późn. zm.
 
 Przebieg egzaminu teoretycznego 
         ( NOWY EGZAMIN TEORETYCZNY )
Realizuje wymagania określone w :
ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami,
 
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
 
ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO
Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz,
Projekcja filmu kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.
Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
Pytania są punktowane 3, 2 i 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,.
Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.
 
BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO
Część podstawowa  ( 20 pytań ):
Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
15 sekund na udzielenie odpowiedzi.
10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt )
6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ),
4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).
Część specjalistyczna ( 12 pytań ):
Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.
6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).
 
 
 
 
OPŁATY EGZAMINACYJNE
- zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
   z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie
   egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych
   z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.
 
Podstawa prawna:
Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzanie
egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych
z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.
( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 78 ).
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się